Basic jQuery Slider - Demo
เข้าสู่ระบบ
Untitled Document

 

Untitled Document
Pusiri 54 Property
ห้องนอน :
To
ราคายกแปลง :
To
ราคา/หน่วย :
To
ขนาดพื้นที่ :
To  
พื้นที่โดยละเอียด :
ไร่ งาน ตรว.
รหัสอสังหาฯ :
เขตพื้นที่สีม่วง

ข้อกำหนด

ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

การใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชราการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค